Artroskopia ramena


 Najčastejšie indikácie ku artroskopii ramena sú:

1.    Poúrazové príčiny: poúrazová nestabilita ramena, roztrhnutie šliach rotátorovej manžety, artrofibróza a zamrznuté rameno, natrhnutie šľachy bicepsu, malé abrupcie z glenoidu.

2.    Neúrazové príčiny: impingement syndróm, subakromiálna burzitída, kalcifikujúca tendinitída šliach rotátorovej manžety, akromioklavikulárna artróza, degeneratívne poškodenie labra, chrupavky, šľachy bicepsu.

 

Z rekonštrukčných artroskopických operácií ramena sa vykonávajú najčastejšie Bankartová stabilizácia ramena pre nestabilitu, tenodéza šľachy bicepsu a rekonštrukcia rotátorovej manžety.

 

 Bankartová stabilizácia ramena 

https://www.arthrex.com/resources/AN1-00096-EN/shoulder-labral-repair-with-knotless-suturetak-anchor

Podstatou Bankartovej operácie je znovu zabezpečiť stabilitu ramenného kĺbu a zamedziť opakovaným vykĺbeniam ramena. Jedná sa o pripevnenie chrupavčitého labra s priľahlým kĺbnym púzdrom a väzmi ku kĺbnej jamke špeciálnym kotvami.

 

 Tenodéza šľachy bicepsu 

https://www.arthrex.com/resources/AN1-00512-EN/loop-n-tack-biceps-tenodesis

Šľacha bicepsu môže byť poškodená vo vnútrokĺbnom aj mimokĺbnom priebehu v oblasti ramena. Poškodenie môže byť úrazové alebo degeneratívne. Samotná šľachy nemusí byť vždy poškodená, ale poškodené môžu byť väzy, ktoré udržujú správne postavenie šľachy bicepsu v žliabku medzi malým a veľkým hrbolčekom ramennej kosti. To môže spôsobovať vykĺbenie šľachy zo žliabku a bolesti pacienta. V závislosti od zvyklostí operatéra, lokality a charakteru poškodenia šľachy bicepsu vykonávame v zásade dva druhy tenodéz - suprapektorálnu alebo infrapaektorálnu tenodézu. Podstatou tenodézy je odpojenie šľachy bicepsu od glenoidu a prifixovanie do hlavice humeru špeciálnymi kotvami (skrutkami).

 

 Rekonštrukcia rotátorovej manžety

https://www.arthrex.com/resources/AN1-0219-EN/speedbridge-repair

Šľachy rotátorovej manžety so môžu roztrhnúť buď po úraze alebo na degeneratívnom podklade. Častejšie je poranenie rotátorovej manžety  u pacientov starších ako 50 rokov. Najčastejšie sa poškodzuje šľacha nadhrebeňového (supraspinatus) svalu, následne podhrebeňového (infraspinatus) a podlopatkového (subscapularis) svalu. Tento stav sa u pacientov prejaví hlavne bolesťami a oslabením sily v ramene. Artroskopická rekonštrukcia rotátorovej manžety spočíva v refixácii poškodených šliach do hlavice humeru  pomocou špeciálnych kotiev buď v jednom rade (single row sutura) alebo v dvoch radoch (double row sutura).

V prípade nerekonštruovateľnej rotátorovej manžety je indikovaná buď reverzná totálna endoprotéza ramenného kĺbu alebo suprakapsulárna rekonštrukcia (SCR)  pomocou šľachy bicepsu,eventuálne allotransplantátu.  (Obr. 1, 2.)